Thiết lập dự án .NET cho Autodesk Civil 3D

Bài này mô tả các bước cơ bản để thiết lập giải pháp .NET bằng Visual Studio và các lớp được quản lý Autodesk Civil 3D . Các bước tương tự cho dù bạn sử dụng Microsoft Visual C # .NET hay Visual Basic .NET. Ví dụ bên dưới sử dụng C # trong Visual Studio 2010. Các phiên bản Visual Studio Express (miễn phí) có thể trông hơi khác một chút, nhưng cũng có thể được sử dụng.

Để tạo một dự án mới sử dụng các lớp được quản lý Autodesk Civil 3D trong Microsoft Visual Studio

Trong Visual Studio 2010, tạo một dự án và giải pháp thư viện lớp mới.

Chọn Project menu >> Add References hoặc bấm chuột phải vào References trong Solution Explorer và chọn Add References.
Duyệt đến thư mục cài đặt cho Autodesk Civil 3D và chọn các thư viện cơ sở acdbmgd.dll , acmgd.dll , accoremgd.dll , AecBaseMgd.dllAeccDbMgd.dll .
Ghi chú:
Đây là các thư viện được quản lý AutoCAD và Autodesk Civil 3D cơ sở . Hợp ngữ .NET của bạn có thể sử dụng các lớp được xác định trong các thư viện bổ sung.

Để cho phép gỡ lỗi và giảm yêu cầu dung lượng đĩa cho các dự án của bạn, hãy chọn các thư viện này trong Visual Studio Solution Explorer và đặt thuộc tính Copy Local thành False .

Theo tùy chọn, bạn có thể định cấu hình dự án của mình để khởi động Autodesk Civil 3D khi bạn chạy ứng dụng từ Visual Studio, rất hữu ích cho việc gỡ lỗi.
Ghi chú:
Tùy chọn này không khả dụng trong các phiên bản Express (miễn phí) của Visual Studio.

Trong trang Properties chọn thẻ Debug

Trong Start Action, chọn Start external program, và nhập đường dẫn đến tệp thực thi acad.exe trong thư mục Autodesk Civil 3D .

Trong Start Options, hãy điền vào các đối số Dòng lệnh: /ld “C:\Program Files\Autodesk Civil 3D 2021\AecBase.dbx” /p “<>”

Trong Start Options, hãy điền vào thư mục Làm việc : C:\Program Files\Autodesk Civil 3D 2021\UserDataCache\

Thực hiện IExtensionApplication giao diện trong lớp chính của bạn. Thêm Autodesk.AutoCAD.Runtime không gian tên (là nơi giao diện này được xác định) và IExtensionApplication sau khi định nghĩa lớp của bạn: Visual Studio sẽ cung cấp một tùy chọn mã hoàn chỉnh để triển khai các sơ khai cho giao diện. Mã của bạn bây giờ sẽ giống như sau:

using System;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
 
namespace GettingStarted
{
  public class Class1 : IExtensionApplication
  {
    #region IExtensionApplication Members
 
    public void Initialize()
    {
      throw new System.Exception("The method or operation is not implemented.");
    }
 
    public void Terminate()
    {
      throw new System.Exception("The method or operation is not implemented.");
    }
 
    #endregion
  }
}

Dưới đây là 1 ví dụ chương trình c#: GettingStarted .dll


using System;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.Civil.ApplicationServices; 

namespace GettingStarted
{
  public class Class1 : IExtensionApplication
  {
public void HelloWorld()
{
  CivilDocument doc = Autodesk.Civil.ApplicationServices.CivilApplication.ActiveDocument;
  ObjectIdCollection alignments = doc.GetAlignmentIds();
  ObjectIdCollection sites = doc.GetSiteIds();
  String docInfo = String.Format("\nHello World!\nThis document has {0} alignments and {1} sites.\n", alignments.Count, sites.Count);
  Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.WriteMessage(docInfo);
}
  }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *