Giới thiệu chức năng Subassembly Composer trong Civil 3D

Giao diện Subassembly Composer

Thanh công cụ Tool Box

  • Thanh công cụ Flowchart
    • Là nơi kéo thả các đối tượng từ bên thanh Tool Box để tạo chi tiết các  Sub.
  • Thanh công cụ Preview Là vùng thể hiện hình học của Sub.
  • Thanh công cụ Properties
    • Là vùng gán và tùy chỉnh chi tiết từng đối tượng tạo thành  Sub.
  • Thanh công cụ Packet Setting
    • Là nơi khai báo các thông tin, đặt và gán các tham số tùy biến, siêu cao, thông báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *